– Phát triển bền vững cùng các doanh nghiệp trong Tập đoàn Dệt May Việt Nam, cung cấp sản phẩm may mặc và dịch vụ theo chuẩn mực quốc tế.
– Sáng tạo và đa dạng sản phẩm mang tính thời trang phục vụ cho mọi tầng lớp người tiêu dùng trong và ngoài nước.
– Vừa kinh doanh, vừa hướng dẫn tiêu dùng trong nước phù với bản sắc văn hóa Việt Nam.

Tầm nhìn của MTV

Trở thành một trong những Trung tâm Dệt May của Khu vực miền Trung và của cả nước, có thiết bị hiện đại, môi trường thân thiện, tăng trưởng bền vững và hiệu quả hàng đầu trong ngành Dệt May Việt Nam.

Phương châm của MTV

– Năng động, sáng tạo, chuyên nghiệp, tận tâm, minh bạch, hiện đại;
– Mọi hoạt động đều hướng đến khách hàng.
– Người lao động được quyền phấn đấu, cống hiến làm việc hết mình, được quyền hưởng thụ đúng với chất lượng, hiệu quả của cá nhân đóng góp, được quyền tôn vinh cá nhân xuất sắc, lao động giỏi.

Triết lý kinh doanh

-Với phương châm “Kết nối cùng thành công”, Công ty cổ phần may xuất khẩu MTV mong muốn đặt quan hệ hợp tác về thương mại và đầu tư lâu dài với mọi khách hàng trên cơ sở bình đẳng, tin cậy lẫn nhau và cùng là bạn.
– Khách hàng luôn là trọng tâm trong việc hoạch định chính sách và chiến lược;
– Làm đúng ngay từ đầu- Đoàn kết, hợp tác, chia sẻ, trách nhiệm xã hội;
– An toàn, hiệu quả, bền vững và chuẩn mực quốc tế